قارچ کلادوسپوریوم Cladosporium #24

تومان 600,000

کلادوسپوریوم #24
کلنی تیره سبز زیتونی

 

کلادوسپوریوم cladosporium
اسپور ها و کنیدیوفورها

 

Cladosporium