Leave a comment

تریکودرما و مایکوریزا

اکولوژی میکروارگانیسم های مانند تریکودرما و مایکوریزا صرفاً از نظر روابط آنها با محیط غیرزیستی قابل توجه نیست و توانایی مهم تر آنها در همزیستی با سایر میکروارگانیسم هاست. با این حال پیوند بین زیست توده میکروبی رایزوسفر و خصوصیات خاک غیر زنده را می توان منحصراً برای استفاده وسیع تر به عنوان یک پارامتر اکولوژیکی برای هر گونه گیاهی در نظر گرفت. اثر هم افزایی تلقیح دوگانه قارچ مایکوریزا و رایزوبیوم ها در نخود بر گره زایی، رشد گیاه، تولید ماده خشک و تثبیت N به اثبات رسیده است. به طور مشابه در گیاه دیگری، تلقیح با مایکوریزا و Rhizobium در شرایط مزرعه باعث افزایش ماده خشک شاخه و عملکرد بیش تر قارچ-ریشه و Rhizobium می شود. افزایش ترکیبی نمک ها نیز باعث افزایش معنی دار نیتروژن و جذب مواد مغذی در گیاه لوکوفالای لوسینا و کاژنوس شد. نهال های گیاه دارویی نیز مورد تیمار این دو میکروارگانیسم قرار گرفتند و رشد و توسعه آن ها افزایش چشمگیری پیدا کرد در این گیاه قسمت بالای زمین یعنی ارتفاع بوته و وزن شاخساره ی بیشتر در تیمارهای تلقیح شده با گونه های تریکودرما این ممکن است به دلیل خصوصیات قارچ تریکودرما باشد که برخی مواد تحریک کننده رشد را در ریزوسفر ترشح می کند که عامل رشد بهتر قسمتهای زیر زمینی هستند. به علت تبادل كربن، فسفات و ازت بین قارچهای میزبان و باكتریها، این ارتباط متقابل برای کلنیزاسیون بهتر و رشد گیاهان در نظر گرفته شده است. تلقیح دو قارچ مایکوریزا و رایزوبیوم اثر هم افزایی بر گره زنی، رشد گیاه، ماده خشک، تولید و تثبیت نیتروژن داشته است. در گیاهان عدس نیز این افزایش رشد مشاهده شد.

کلنیزه شدن ریشه توسط تریکودرما و مایکوریزا مستقیماً با جذب مواد مغذی گیاهان مرتبط است. کمترین میزان جذب مواد مغذی در گیاهان بدون مایکوریز و بیشترین ماده مغذی در گیاهان مایکوریزی رشد یافته در خاک استریل مشاهده شد. تعداد اسپورهاي ميكوريز نيز در خاك تلقيح شده قارچي بيشتر و به طور مستقيم با میزان کلنیزاسیون ريشه مرتبط بود. گیاهان دارای بیشترین درصد کلنیزاسیون تعداد بیشتری از اسپورهای مایکوریزی را در خاک اطرافشان دارند.

مقایسه باکتری های بیولوژیک و تریکودرما
اگرچه باکتری (Pseudomonas putida) به تنهایی تأثیر معنی داری روی رشد ندارد اما اگر با سایر ترکیبات زیستی مانند گونه تریکودرما Trichoderma harzianum و قارچ های مایکوریزا AM مخلوط شود (گونه های گلوموس + گونه های Acaulospora تاثیر قابل توجهی روی رشد گیاه خواهد گذاشت.