Leave a comment

پوسیدگی آرمیلاریایی درختان گلابی

در کشور ایران این بیماری را روی ریشه درختان گلابی در شهر های اصفهان، تهران، تبریز و شاندیز خراسان رضوی مشاهده کرده اند. خسارت قابل توجهی از این بیماری گزارش نشده است. عامل ایجاد این بیماری قارچی به نام Armillaria mellea می باشد. این قارچ خاکزی بوده و قادر به زنده ماندن به مدت طولانی در خاک می باشد. روش انتقال آن از راه ریشه های داخل خاک است هنگامی که ریشه ها با هم تماس پیدا می کنند قارچ بیمارگر از ریشه های بیمار به ریشه های سالم منتقل می شود. این روش برای درختان مجاور است. در روش دیگر از راه آب آبیاری، ورود نهال آلوده و خاک بیمارگر وارد باغ می شود. بهترین روش برای کنترل این بیماری استفاده از موجودات کشنده قارچ آرمیلاریا هستند. این میکروارگانیسم ها قارچ را دنبال کرده و در تمامی نواحی خاک باغ آن را از بین می برند. می توانید آن ها را در قالب تجاری قارچ کش تریکودرماروت تهیه کنید.

Leave a comment

پوسیدگی آلترناریایی میوه (بیماری پس از برداشت)

میوه های سیب و گلابی به پوسیدگی آلترناریایی میوه مبتلا می شوند و در ژاپن و کره این بیماری به گلابی خسارت زیادی وارد می کند. تقریبا در اکثر کشورهایی که سیب و گلابی کشت می شوند این نوع پوسیدگی شایع به عنوان بیماری پس از برداشت است.

نشانه های بیماری

اکثرا روی میوه های سیب مبتلا به پوسیدگی آلترناریایی، لکه های گرد، قهوه ای تا سیاه رنگ، خشک، سفت و کم عمق معمولا اطراف محل پارگی و صدمه دیده پوست یا در محل گودیهای گلگاه و تخمدان تشکیل می شوند. برخی مواقع در قسمت مرکزی اطراف تخمدان میوه، کپک خاکستری متمایل به سیاه رشد می کند و موجب پیشرفت پوسیدگی در گوشت میوه می گردد. در میوه گلابی، پوسیدگی از محل قطع دم میوه شروع می شود.

عامل این بیماری پس از برداشت 

بیمارگر پوسیدگی آلترناریایی میوه های سیب و گلابی Alternaria alternata است. نام دیگر این قارچ A.tenuis Nees می باشد. کنیدیوفورهای ساده یا منشعب این قارچ، منفرد یا گروهی تشکیل می شوند و روی آن ها یک یا چند اثر کنیدیای وجود دارد. کنیدی های قارچ که زنجیر وار تشکیل می شوند قهوه ای طلایی، صاف یا زگیل دار هستند.

چرخه بیماری

قارچ A. alternata عامل پوسیدگی آلترناریایی ساپروفیت یا بیمارگر ضعیفی است که روی بافت های مرده و ضعیف شده درختان زندگی می کند و به میوه های سیب و گلابی قبل یا پس از برداشت حمله می کند. این قارچ به میوه های از راه های بافت های ضعیف شده یا مصدوم بر اثر صدمه های مکانیکی یا مواد شیمیایی، پیری فیزیولوژیکی و آفتاب سوختگی حمله و عفونی می کند.

مبارزه

  1. میوه ها را باید در حین برداشت و بسته بندی به دقت جابه جا کرد تا از پیدایش زخم و کوفتگی در آن ها جلوگیری نمود.
  2. جعبه های برداشت، حمل و نگهداری میوه را قبل از استفاده باید با آب کلردار یا بخار آب ضدعفونی کرد.
  3. چنانچه میوه ها بعد از برداشت به منظور کنترل دیگر بیماری های انباری با قارچ کش های گروه بنزیمیدازول سمپاشی شوند، بروز بیماری پوسیدگی آلترناریایی میوه شدت می گیرد.