Leave a comment

فعالیت ضد سرطانی جلبک قرمز

فعالیت ضد سرطانی
هندریامید C 307، یک آمید جدید بیس (اندول) و ۳-اندولاکریل آمید ۳۰۸ از جلبک قرمز Chondria atropurpurea جدا شد و فعالیت ضد سرطانی در برابر Nippostrongylus brasiliensis (Davyt et al.، ۱۹۹۸) نشان داد. دیترپن های برومینه شده ی سری های پارورنر و ایسوپارگورنن از جلبک قرمز جینا روبنس که حاوی ماده ی جدید دئوکسی پارگوئرول-۷-استات ۳۰۹ نیز هست، جداسازی شدند. تمام دیترپنهای جدا شده دارای فعالیت ضد سرطانی بودند (Awad، ۲۰۰۴).
جلبک قرمز Laurencia scoparia منبع بتا- بیسابولن سسکوئترپن ۳۱۰ هالوژنه شده است (Awad، ۲۰۰۴؛ داویت و همکاران، ۲۰۰۶). که در محیط آزمایشگاهی، دارای فعالیت ضد چربی ضعیفی در برابر Nippostrongylus brasiliensis از خود نشان داد (Davyt et al., 2006).