Leave a comment

لکه آلترناریایی برگ کیوی

اولین بار بیماری لکه آلترناریایی برگ کیوی روی درختان کیوی واقع در یکی از باغ های رامسر مشاهده شد و سال ۱۳۸۱ بود. نشانه های لکه آلرناریایی به صورت لکه های بافت مرده (نکروتیک) در حاشیه برگ ها هستند. برگ های لکه دار در همان ابتدای بیمار شدن می ریزند. عامل این بیماری گونه Alternaria alternata می باشد. طبق نتایج مطالعات رقم های هایوارد و توموری به این بیمارگر حساس ترند. این گونه قارچ در شرایط مناسب، موجب پوسیدگی میوه نیز می شود. برای اطلاعات بیش تر به لکه آلترناریایی درختان سیب مراجعه کنید.

جهت خرید عامل بیمارگر برای اهداف آزمایشگاهی و تحقیقاتی کلیک کنید.

پوسیدگی میوه انار در اثر Alternaria