Leave a comment

پوسیدگی قهوه ای گلابی

این بیماری (پوسیدگی قهوه ای) که نام دیگر آن مومیایی گلابی است در باغ های گلابی گشور ایران شایع نمی باشد. نمونه هایی از گلابی های آلوده به این بیمارگر در استان گیلان و شهر نوشهر پیدا شده است و بعد از شناسایی عامل آن Molinia frutigena شناسایی شد. شکل جنسی این قارچ که Monilinia fructigena نام گذاری شده است روی گلابی در ایران دیده نشده است. این بیماری مشابه پوسیدگی مونیلیایی یا قهوه ای سیب است.