Leave a comment

پوسیدگی آرمیلاریایی درختان گلابی

در کشور ایران این بیماری را روی ریشه درختان گلابی در شهر های اصفهان، تهران، تبریز و شاندیز خراسان رضوی مشاهده کرده اند. خسارت قابل توجهی از این بیماری گزارش نشده است. عامل ایجاد این بیماری قارچی به نام Armillaria mellea می باشد. این قارچ خاکزی بوده و قادر به زنده ماندن به مدت طولانی در خاک می باشد. روش انتقال آن از راه ریشه های داخل خاک است هنگامی که ریشه ها با هم تماس پیدا می کنند قارچ بیمارگر از ریشه های بیمار به ریشه های سالم منتقل می شود. این روش برای درختان مجاور است. در روش دیگر از راه آب آبیاری، ورود نهال آلوده و خاک بیمارگر وارد باغ می شود. بهترین روش برای کنترل این بیماری استفاده از موجودات کشنده قارچ آرمیلاریا هستند. این میکروارگانیسم ها قارچ را دنبال کرده و در تمامی نواحی خاک باغ آن را از بین می برند. می توانید آن ها را در قالب تجاری قارچ کش تریکودرماروت تهیه کنید.