Leave a comment

کپک خاکستری میوه کیوی

بیماری کپک خاکستری میوه کیوی یکی از مهم ترین و شایع ترین بیماری های کیوی در منطقه شمال کشور ایران است.
نشانه های بیماری
اولین و بارزترین نشانه بیماری کپک خاکستری پوسیدگی نرم می باشد. این پوسیدگی در دمگاه یا زخم های ایجاد شده از قبل شروع می شود. بافت های آلوده تیره شده و لهیده و آبکی می شوند. میسلیوم های سفید به همراه اسپورهای قهوه ای-خاکستری قارچ عامل بیماری را می توانید روی لکه ها مشاهده کنید. قارچی که باعث این بیماری و پوسیدگی می شود Botrytis cinerea نام دارد.
چرخه بیماری
مایه اولیه قارچ عامل کپک خاکستری کیوی از راه قسمت های پلاسیده گل در زمانی که گل افشانی به پایان می رسد صورت می گیرد. قارچ بوترایتیس برای فعالیت و آلودده سازی نیاز به رطوبت دارد. ممکن است قارچ بعد از ورود به میوه تا چند ماه به حالت غیر فاعل بماند و هنگامی که میوه ها به سردخانه و یا انبارهای نگه داری منتقل شد شروع به ایجاد عفونت کند. این عفونت در محل قطع دمگل و یا زخم هایی که روی پوست میوه به وجود آمده اند ایجاد می شود. قارچ Botrytis می تواند در دمای صفر درجه سلسیوس نیز به رشد و فعالیت خود ادامه دهد. و میوه های سالم داخل انبار را نیز آلوده کند. آلوده شدن چند میوه کنار هم و ایجاد پوسیدگی در آن ها باعث چسبیدن آن ها به هم دیگر می شود.
مبارزه
در صورتی که شدت بیماری کپک خاکستری کیوی زیاد است درختچه های کیوی را هنگام شروع گل افشانی و میوه ها را نیز بعد از برداشت با سم های مناسب تیمار کنید.

Leave a comment

پوسیدگی فیتوفتورایی میوه سیب

بیماری فیتوفتورایی میوه سیب در باغ های سیبی که درختان مبتلا به پوسیدگی فیتوفتورایی ریشه، طوقه و یقه هستند دیده می شود و شدت آن روی درختانی که دارای پایه کوتاه کننده است بیش تر نیز می باشد. میوه ها روی درخت به این بیماری دچار می شوند. توسعه این بیماری در کشور ایران روی گونه سیب زرد و قرمز لبنانی که در انبار نگه داری شده است می باشد.
نشانه های بیماری
در ابتدا لکه های قهوه ای رنگی در سطح میوه های مبتلا به پوسیدگی فیتوفتورایی میوه ایجاد شده سپس این لکه به سمت گوشت میوه پیشروی کرده و توسعه آن داخل میوه بصورت نامنظم می باشد. در طی توسعه آلودگی میوه به طور کامل می پوسد. مرز قابل تشخیصی بین بافت سالم و بافت آلوده در میوه نمی توان دید به همین علت نمی توان قسمت های سالم را از قسمت های آلوده به سادگی جداسازی کرد. با اینکه بافت میوه بشکل اسفنج در می آید ولی شکل آن حفظ می شود. اگر میوه را بصورت عرضی برش بزنید می توانید آوندهای قهوه ای رنگ شده آن را مشاهده کنید.
عامل بیماری
قارچ عامل پوسیدگی فیتوفتورایی سیب گونه Phytophthora cactorum تعیین شده است. این گونه در خاک زندگی می کند و انتقال آن و مایه ی تلقیح اولیه اش در کشور ایران معمولا سردخانه ها و انبارهای غیر بهداشتی می باشد. در این مکان ها میوه های سیب آلوده بر زمین افتاده و انبار را به یک منبع آلودگی تبدیل می کنند. در محیط خارج از انبار قطرات باران می توانند این قارچ را از خاک بلند کرده و روی شاخه هایی که در نزدیکی زمین قرار دارند انتقال دهد. نکته مهم دیگر این است که گونه Phytophthora cactorum در دما و شرایط سردخانه نیز قادر به رشد و پیشروی است.
کنترل بیماری پوسیدگی میوه سیب
اولین اقدام موثر پیشگیری از بیماری پوسیدگی فیتوفتورایی میوه سیب است. تمامی میوه هایی که روی زمین افتاده اند باید در محلی جداگانه از میوه های چیده شده از درخت قرار گیرند و هرگز با هم تماس پیدا نکنند. در کشورهای دیگر دنیا جهت کنترل بیماری پوسیدگی میوه در اثر فیتوفتورا و هم چنین پوسیدگی خاکستری و غیره سمپاشی دیر هنگام انجام می شود که بسیار موثر نیز می باشد. از سم های فولپت (فالتان) و دیکلوفلوآنید می توان استفاده کرد. راه دیگر شستوی میوه ها با محلول متالاکسیل باعث ریشه کنی اساسی بیماری های اولیه میوه و هم چنین کنترل بیماری های پوسیدگی ثانویه در سردخانه و انبار محل نگه داری میوه ها می شود.

Leave a comment

پوسیدگی میوه ریزوپوسی

بیماری پوسیدگی میوه ریزوپوسی اغلب در تمامی نقاطی که سیب کشت می شود وجود دارد. قارچ بیمارگر به میوه های زخمی، یخ زده و یا آن هایی که بیش از حد رسیده اند و در محیط خارج از سردخانه نگه داری می شوند بیش تر حمله می کند.
نشانه های بیماری
در ابتدا لکه های قهوه ای و نرم روی میوه نمایان می شوند. در ۲۵ درجه سلسیوس رشد قارچ عامل پوسیدگی میوه بالا بوده و بسرعت در میوه پیشروی می کند در نهایت بافت آبکی، تیره و نرم می شود. اگر پوست میوه در محل لکه ها را برداریم شیرابه از آن خارج خواهد شد و بوی ترشی می دهد. میسلیوم های قارچ روی قسمت های پوسیده و لهیده به رنگ سفید و اسپورهای مشکی رنگ دیده خواهند شد.
عامل بیماری
قارچ عامل بیماری پوسیدگی میوه Rhizopus stolonifer نام دارد و روی سیب و گلابی در کشور ایران گزارش شده است. این قارچ مترادف با گونه R. nigrican Ehrenb می باشد. اندام های تولید مثل غیر جنسی آن اسپورانژیوسپور بوده که در اسپورانژ ها تولید می شود. اندام تولید مثل جنسی آن زیگوسپور نام دارد. زیگوسپور در پرگنه هایی که از دو تیپ جنسی سازگار باشند تشکیل می شود.
چرخه زندگی
در مکان های مختلفی مانند جعبه های حمل میوه، لاوک های برداشت و جابه جایی میوه، انبارها و حتی داخل باغ اسپورهای غیر جنسی عامل بیماری پوسیدگی میوه ریزوپوسی وجود دارند. اسپورهای غیر جنسی روی میوه های آسیب دیده و زخمی جوانه زده و ایجاد آلودگی می کنند. میوه های سالمی که در کنار میوه های آلوده قرار دارند می توانند بطور مستقیم توسط این قارچ آلوده شوند بنابراین باعث حالت پوسیدگی فله ای میوه ها می شود.
مبارزه
۱- پیش گیری از ایجاد بیماری پوسیدگی میوه سیب با از بین بردن کامل مایه تلقیح اولیه و سمپاشی درختان میوه قبل از اینکه میوه ها بردشات شوند تا آفاتی که میوه ها را زخمی یا سوراخ می کنند کشته شوند.
۲- چیدن میوه ها در مرحله رسیدگی مناسب و دقت و احتیاط در جابه جایی برای جلوگیری از زخمی شدن آن ها و هم چنین غوطه ور کردن در قارچ کش های مخصوص.
۳- میسلیوم های قارچ Rhizopus stolonifer در دمای کم تر از ۵/۴ درجه سلسیوس قادر به رشد نیستند بنابراین با سرد کردن به موقع و سریع میوه ها بعد از اینکه برداشت شدند می تواند این نوع پوسیدگی را به طور مطلوبی کنترل کرد.

Leave a comment

پوسیدگی میوه کپک آبی

نام های دیگر پوسیدگی میوه کپک آبی «پوسیدگی نرم» و «پوسیدگی مرطوب» است. نام آن بخاطر رنگ آبی اسپورهای قارچ می باشد. در تمامی نقاط سیب خیز دنیا وجود داشته و کشورهایی که دارای انبارهای سنتی و یا غیر استاندارد برای ذخیره سیب هستند شدت بیش تری دارد و در کشور ایران یکی از مهم ترین و اصلی ترین علت پوسیدگی میوه سیب به شمار می رود.
علایم پوسیدگی کپک آبی
روی میوه ابتدا لکه هایی آبکی و نرم ایجاد شده و در شرایط دمایی ۲۰ تا ۲۵ درجه سلسیوس لکه ها توسعه یافته و درون بافت پیش روی می کنند. در این نوع بیماری مرز مشخصی بین منطقه آلوده و قسمت سالم قابل مشاهده است. در شرایط مرطوب قسمت سطحی و مرکزی لکه یا حاشیه شکاف هایش با لایه ای پنبه ای و برجسته توده مانند آبی-سبز پوشیده می شود. این ها اسپورهای غیر جنسی قارچ می باشند و عامل آلودگی میوه های سالم در صندوق ها و جعبه های نگه داری مجاور هستند.
عامل بیماری پوسیدگی میوه
شایع ترین گونه Penicillium جدا شده از میوه های دانه دار بیمار، گونه P. expansum می باشد و در کشور ایران هم همین گونه جداسازی شده است. کنیدی ها و کنیدیوفور ها در این قارچ در دسته های کوچک تقریبا مشابه با کورمیوم تشکیل می شوند. بسته به شرایط محیطی و گونه قارچ، کنیدی ها یا در لبه پوسیدگی و یا در محل آن تشکیل می شوند.
چرخه بیماری و اپیدمیولوژی
بیمارگر می تواند در خاک زمستان گذرانی کند. کنیدی های آن نیز در جعبه های حمل آلوده و یا دیواره های انبارها باقی مانده و همیشه در فضای با و مکان های بارگیری و انباری حضور دارند.
در کشورهای دیگر اسپورها می توانند از میوه های آلوده داخل انبار و سردخانه، محلول های شستوی آلوده و یا اسپور افشانی خودِ قارچ در جعبه های حمل و نگه داری، چرخه زندگی قارچ را طی تابستان و فصول دیگر روی میوه های دیگر ادامه دهند.
غالبا قارچ پنیسیلیوم یک انگل زخم شناخته می شود اما با این وجود می تواند از راه عدسک های میوه نیز وارد شده و ایجاد پوسیدگی میوه کند. این بیماری غالبا روی میوه های زخمی و میوه هایی که روی زمین افتاده اند و له شده اند ایجاد می شود. تگرگ نیز می تواند این زخم و راه ورود را روی میوه ایجاد کند. هم چنین پوسیدگی هایی که در اثر عوامل بیمارگر دیگر روی میوه ایجاد شده اند می تواند مکانی برای ورود قارچ Penicillium شوند. این قارچ می تواند تا دمای صفر درجه سلسیوس نیز رشد کند ولی در کل سرعت رشد و انتقالش در دماهای گرم تر بیش تر است. گونه های پنیسیلیوم معمولا در میوه ها نوعی زهرابه قارچی (توکسین قارچی)ِ مقاوم به گرما تولید می کنند که نام آن «پاتولین» است پس از خوردن میوه های کپک زده جدا خودداری کنید.
مبارزه با پوسیدگی میوه پنیسیلیومی
۱- رعایت نکته های علمی و فنی در طی داشت و برداشت میوه و مراقبت از آن ها در انبارها و سردخانه ها تا از انتقال بیمارگر به آن ها جلوگیری شده و زخمی نیز نشوند.
۲- ضدعفونی کامل جعبه ها و وسایل حمل و محل های نگه داری با قارچکش های مناسب و جداسازی میوه های آلوده از میوه های سالم.
۳- سمپاشی قبل از برداشت با قارچ کش های گروه بنزیمیدازول و شستشو و غوطه وری میوه ها در آب حاوی قارچ کش های مناسب. طی تجربه ها در کشور ایران غوطه وری میوه های زخمی در محلول سم های تیابندازول و بنومیل توانسته این بیماری را کنترل کند. مدت زمان غوطه وری بهتر است ۲۰ دقیقه باشد.
۴- بعد از برداشت میوه ها را سریعا با کلرور کلسیم تیمار کنید. این محلول باعث افزایش کلسیم در میوه شده و مقاومت آن را نسبت به پوسیدگی میوه کپک آبی بالا می برد.
۵- مبارزه بیولوژیک با این بیمارگر امکان پذیر است و طبق آزمایشاتی که بر عوامل قارچی، باکتریایی و مخمری کنترل بیولوژیک انجام شده می تواند به این روش امید داشت و از آن استفاده کرد.

Leave a comment

پوسیدگی ورتیسیلیومی درختان میوه هسته دار

نام های دیگر پوسیدگی ورتیسیلیومی درختان میوه هسته دار «ورتیسیلیوز مغز سیاه»، «پژمردگی آوندی ورتیسیلیومی» و «پژمردگی آوندی» است. به طور کلی این بیماری روی زردآلو، هلو، الو، گیلاس، آلبالو و شلیل دیده شده است. هم چنین، پایه هایی که برای این درختان بکار می روند نیز نسبت به پژمردگی ورتیسلیومی حساس هستند. پایه ها شامل آلو «میروبالان» و گیلاس «محلب» هستند. در ایران این بیماری روی زردآلو در شاهرود، خوی، استان های کرمان و سمنان، روی بادام در نیشابور، استان کرمان، سمنان و چهارمحال و بختیاری؛ روی گیلاس و آلبالو در استان کرمان روی آلو و گوجه در گرگان و استان مازندران گارش گردیده است. خسارت این بیماری در باغ های زردآلوی شاهرود چشمگیر است. پژمردگی ورتیسیلیومی مهم ترین علت خشکیدن درختان میوه هسته دار مخصوصا زردآلو در استان های کرمان و سمنان به شمار می رود.
نشانه های بیماری
در درختان زردآلو و بادام، اولین نشانه بیماری پوسیدگی ورتیسیلیومی، پژمردگی ناگهانی برگ های یک یا چند شاخه در ابتدای فصل تابستان است. ابتدا برگ ها تیره رنگ و به سرعت چروکیده می شوند. اغلب برگ های چروکیده روی شاخه ها باقی می مانند و مانند پرچم به نظر می رسند. نشانه های بیماری معمولا در برگ های واقع در بُن شاخه ها ظاهر شده، به سرعت به سمت بالا پیشروی می کنند. درختان جوانی که به این بیماری مبتلا شوند ممکن است از پای درآیند، اما شاخه های مبتلای مسن شاید باز هم سال بعد برگ بدهند. تکرار پژمردگی برگ های شاخه های مبتلا در چند سال، معمولا منجر به توقف رشد انتهایی ، کم باردهی شاخه ها و یا مرگ آن ها می شود. طبق نظر دو نفر از محققان “علایم بیماری پوسیدگی ورتیسیلیومی درختان در زردآلو ابتدا به صورت پژمردگی و بعد زردی و ریزش برگ های چند شاخه شروع می شوند و سرانجام به خشکیدن شاخه های مبتلا منجر می شود و سپس به دیگر شاخه ها نیز سرایت می کند. در مقطع عرضی تنه و شاخه ها، آوندهای چوبی به رنگ قهوه ای در می آیند.”
نشانه های بیماری پژمردگی و پوسیدگی ورتیسیلیومی در گیلاس ابتدا به شکل چروکیدگی برگ های یک یا چند سیخک موجود روی شاخه یکساله بروز می کنند. درختان گیلاس مبتلا به این بیماری دچار توقف رشد می شوند؛ برگ های آن ها تیره رنگ، رشدشان متوقف و میوه های آن ها به طور غیر عادی کوچک می گردند. برخلاف سایر درختان میوه هسته دار، درختان مسن گیلاس هم به این پژمردگی حساس اند و احتمال زیادی وجود دارد که مقاومت خود را نسبت به این بیماری از دست بدهند.
در مورد درختان هلو پژمردگی و پوسیدگی ورتیسیلیومی یک بیماری بسیار خطرناک محسوب می شود اما خبر خوب این است که این درختان نسبت به سایر گروه ها کم تر به این بیماری دچار می شوند. رگه های قهوه ای تا تیره رنگ در آوندهای چوبی شاخه های بیمار قابل مشاهده اند این قهوه ای شدن در درخت گیلاس واضح نیست ولی در درخت آلو و گوجه کاملا مشخص است.
عامل بیماری
هنوز در مورد گونه قارچی که روی درختان میوه هسته دار و دیگر گیاهان چند ساله ایجاد پژمردگی آوندی می کند اختلاف نظر و بحث وجود دارد. اما امروزه پذیرفته شده که Verticillium dahlia kleb قارچ عامل پوسیدگی ورتیسیلیومی است. قبلا عامل این عارضه را V. albo-atrum می دانستند این گونه در کشت بعد از گذشت ۱۰ روز میسلیوم های مقاوم سیاه رنگی توید کرده ولی سختینه تولید نمی کند هم چنین گونه V. dahlia در دمای ۳۰ درجه سلسیوس قادر به رشد است اما گونه V. albo-atrum در این دما قادر به رشد نیست.
چرخه بیماری پوسیدگی ورتیسیلیومی و اپیدمیولوژی
گونه V. dahlia یک قارچ خاک زی بوده و می تواند تا عمق ۹۰ سانتی متر پایین تر از سطح خاک زندگی کند ولی سختینه هایش معمولا در ۱۵ تا ۳۰ سانتی متری زمین یافت می شود. در دماهای بالاتر از ۲۵ درجه سلسیوس قارچ نمی تواند به طور مداوم به زندگی خود ادامه دهد هم چنین شرایط غرقابی خاک برای این میکروارگانیسم مضر بوده و باعث کاهش زیستایی آن می شود. اگر شرایط رطوبتی خاک مناسب باشد ریز سختینه ها بین چند ماه تا یک سال حتی در دماهای بالا مانند دماهای بالاتر از ۳۰ درجه هم می توانند زنده بمانند.
راه های انتقال ورتیسیلیوم
ورود گیاهان آلوده به زمین که می توانند باعث آلوده شدن گیاهان سالم شوند. انتقال عامل پوسیدگی ورتیسیلیومی درختان هسته دار توسط ذرات خاک آلوده توسط باد و چاقویی که برای پیوند زنی استفاده می شود. هنگام ورود این میکروارگانیسم به محیط جدید، معمولا به صورت سختینه در خاک بصورت خفته باقی مانده و یا به گیاهان و علف های هرز میزبان خود حمله می کند و تعداد بیش تری ریز سختینه در خاک تولید می کند. در زمین های آیش که شنی و رسی می باشند، مایه تلقیح ورتیسیلیوم کاهش می یابد اما مقدار کمی از آن در این شرایط سخت نیز زنده می مانند.
شدت این پژمردگی درختان میوه در خاک های مرطوب بیش تر می شود. بیش ترین توسعه و پیشرفت بیماری در دمای ۲۱ تا ۲۷ درجه سلسیوس است و بهترین دما ۲۴ درجه می باشد. اسیدیته خاک در محدوده ۴/۴ تا ۷/۶ تاثیر خاصی روی روند توسعه بیماری ندارد. بسیاری از کمبودهای مواد غذایی در برخی گیاهان می تواند تشدید کننده بیماری باشد.
معمولا بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی در اواسط تابستان روی درختان ظاهر شده و شدت آن در اواخر تابستان بیش تر می شود. ریشه های درخت جایی هستند که ورتیسیلیوم می تواند خود را در فصل زمستان در آنجا زنده نگه داشته و سال بعد به پیشروی خود در درخت ادامه دهد.
تیره شدن چوب اندام های آلوده در درخت زردآلو اغلب باعث غیر فعال شدن بیمارگر پوسیدگی ورتیسیلیومی می شود چون عصاره ی بدست آمده از چوب آلوده تغییر رنگ یافته مانع تندش اسپور یا رشد ریسه قارچ می شود. هم چنین تولید انگُم و تیلوز در آوندها از دیگر راه های دفاعی گیاه برای جلوگیری از بالا رفتن کنیدی ها در طول آوندها می شود.
مبارزه با پوسیدگی ورتیسیلیومی درختان میوه هسته دار
یکی از بهترنی راه های مبارزه با این بیمارگر گیاهی خاکزی استفاده از نهال های سالم در خاک های غیر آلوده می باشد در واقع بهترین راه پیش گیری است. پایه های مقاوم به این بیماری تاکنون شناسایی نشده اند. را های دیگر ضد عفونی خاک قبل از کاشت درخت و نهال با سم های تدخینی مانند مخلوط متیل بروماید و کلروپیکرین و کلروپیکرین به تنهایی می باشد این مواد مایه اولیه (مایه تلقیح) ورتیسیلیوم را در خاک نابود می کنند. بعد از این میزان کود و آب دهی به درخت را تنظیم و مناسب کنید تا درخت قوی شده و بهتر بتواند بافت های آسیب دیده خود را ترمیم کند.

خرید قارچ ورتیسیلیوم

Leave a comment

لکه آلترناریایی برگ کیوی

اولین بار بیماری لکه آلترناریایی برگ کیوی روی درختان کیوی واقع در یکی از باغ های رامسر مشاهده شد و سال ۱۳۸۱ بود. نشانه های لکه آلرناریایی به صورت لکه های بافت مرده (نکروتیک) در حاشیه برگ ها هستند. برگ های لکه دار در همان ابتدای بیمار شدن می ریزند. عامل این بیماری گونه Alternaria alternata می باشد. طبق نتایج مطالعات رقم های هایوارد و توموری به این بیمارگر حساس ترند. این گونه قارچ در شرایط مناسب، موجب پوسیدگی میوه نیز می شود. برای اطلاعات بیش تر به لکه آلترناریایی درختان سیب مراجعه کنید.

جهت خرید عامل بیمارگر برای اهداف آزمایشگاهی و تحقیقاتی کلیک کنید.

پوسیدگی میوه انار در اثر Alternaria