قارچ های بانک میکروارگانیسم نیکورایی

تمامی میکروارگانیسم های این فروشگاه در آزمایشگاه و تحت شرایط ایزوله، توسط متخصصان قارچ شناس، باکتری شناس و جلبک شناس جداسازی و تکثیر شده اند.

آسپرژیلوس Aspergillus

آلترناریا  Alternaria

آرتروبوتریس Arthrobotrys 

تریکودرما Trichoderma

تریکوتسیوم Trichothecium

پنی سیلیوم Penicillium

کتومیوم Chaetomium

گلیوکلادیوم Gliocladium

کلادوسپوریوم cladosporium

یولوکلادیوم Ulocladium

رایزوپوس Rhizopus

آرمیلاریا Armilaria

فوزاریوم Fusarium

آکرمونیوم Acremonium

پیتیوم Pythium

فایتوفتورا Phytophthora

اوئیدیودندرون Oidiodendron

کلادوفیالوفورا Cladophialophora

آبسیدیا Absidia

اسکولکوبازیدیوم Scolecobasidium

بازیپتوسپورا Basipetospora

بایپولاریس Bipolaris

بوتریتیس Botrytis

پستالوشیا Pestalotia

پسیلومایسز Paecilomyces

کورولاریا Curvularia

ماکروفومینا Macrophomina

مورتیرلا Mortierella

موکور Mucor

ورتیسیلیوم Verticillium

قارچ های شناسایی نشده

مجموعه کامل کتاب های شناسایی قارچ های میکروسکوپی (با تصویر های واقعی از قارچ ها)