Leave a comment

پوسیدگی آرمیلاریایی درختان گلابی

در کشور ایران این بیماری را روی ریشه درختان گلابی در شهر های اصفهان، تهران، تبریز و شاندیز خراسان رضوی مشاهده کرده اند. خسارت قابل توجهی از این بیماری گزارش نشده است. عامل ایجاد این بیماری قارچی به نام Armillaria mellea می باشد. این قارچ خاکزی بوده و قادر به زنده ماندن به مدت طولانی در خاک می باشد. روش انتقال آن از راه ریشه های داخل خاک است هنگامی که ریشه ها با هم تماس پیدا می کنند قارچ بیمارگر از ریشه های بیمار به ریشه های سالم منتقل می شود. این روش برای درختان مجاور است. در روش دیگر از راه آب آبیاری، ورود نهال آلوده و خاک بیمارگر وارد باغ می شود. بهترین روش برای کنترل این بیماری استفاده از موجودات کشنده قارچ آرمیلاریا هستند. این میکروارگانیسم ها قارچ را دنبال کرده و در تمامی نواحی خاک باغ آن را از بین می برند. می توانید آن ها را در قالب تجاری قارچ کش تریکودرماروت تهیه کنید.

Leave a comment

پوسیدگی رزلینیایی ریشه درختان گلابی

انتشار و پراکندگی بیماری پوسیدگی رزلینیایی ریشه درختان در ایران زیاد است اما با این حال خسارت قابل توجهی ندارد چراکه ممکن است از هر باغ تنها یک یا دو درخت مبتلا به این بیماری گزارش شود. استان هایی که این بیماری در آن ها گزارش شده عبارتند از اصفهان، کرج، قزوین و تهران. عامل بیماری پوسیدگی رزلینیایی گلابی Rosellinia nectarix نام دارد. شکل جنسی آن Dematophora nectarix است. این قارچ تولید پریتس و ساینما می کند که در طبیعت به ندرت می توانید آن ها را پیدا کنید.

Leave a comment

پوسیدگی قهوه ای گلابی

این بیماری (پوسیدگی قهوه ای) که نام دیگر آن مومیایی گلابی است در باغ های گلابی گشور ایران شایع نمی باشد. نمونه هایی از گلابی های آلوده به این بیمارگر در استان گیلان و شهر نوشهر پیدا شده است و بعد از شناسایی عامل آن Molinia frutigena شناسایی شد. شکل جنسی این قارچ که Monilinia fructigena نام گذاری شده است روی گلابی در ایران دیده نشده است. این بیماری مشابه پوسیدگی مونیلیایی یا قهوه ای سیب است.

Leave a comment

پوسیدگی آلترناریایی میوه (بیماری پس از برداشت)

میوه های سیب و گلابی به پوسیدگی آلترناریایی میوه مبتلا می شوند و در ژاپن و کره این بیماری به گلابی خسارت زیادی وارد می کند. تقریبا در اکثر کشورهایی که سیب و گلابی کشت می شوند این نوع پوسیدگی شایع به عنوان بیماری پس از برداشت است.

نشانه های بیماری

اکثرا روی میوه های سیب مبتلا به پوسیدگی آلترناریایی، لکه های گرد، قهوه ای تا سیاه رنگ، خشک، سفت و کم عمق معمولا اطراف محل پارگی و صدمه دیده پوست یا در محل گودیهای گلگاه و تخمدان تشکیل می شوند. برخی مواقع در قسمت مرکزی اطراف تخمدان میوه، کپک خاکستری متمایل به سیاه رشد می کند و موجب پیشرفت پوسیدگی در گوشت میوه می گردد. در میوه گلابی، پوسیدگی از محل قطع دم میوه شروع می شود.

عامل این بیماری پس از برداشت 

بیمارگر پوسیدگی آلترناریایی میوه های سیب و گلابی Alternaria alternata است. نام دیگر این قارچ A.tenuis Nees می باشد. کنیدیوفورهای ساده یا منشعب این قارچ، منفرد یا گروهی تشکیل می شوند و روی آن ها یک یا چند اثر کنیدیای وجود دارد. کنیدی های قارچ که زنجیر وار تشکیل می شوند قهوه ای طلایی، صاف یا زگیل دار هستند.

چرخه بیماری

قارچ A. alternata عامل پوسیدگی آلترناریایی ساپروفیت یا بیمارگر ضعیفی است که روی بافت های مرده و ضعیف شده درختان زندگی می کند و به میوه های سیب و گلابی قبل یا پس از برداشت حمله می کند. این قارچ به میوه های از راه های بافت های ضعیف شده یا مصدوم بر اثر صدمه های مکانیکی یا مواد شیمیایی، پیری فیزیولوژیکی و آفتاب سوختگی حمله و عفونی می کند.

مبارزه

  1. میوه ها را باید در حین برداشت و بسته بندی به دقت جابه جا کرد تا از پیدایش زخم و کوفتگی در آن ها جلوگیری نمود.
  2. جعبه های برداشت، حمل و نگهداری میوه را قبل از استفاده باید با آب کلردار یا بخار آب ضدعفونی کرد.
  3. چنانچه میوه ها بعد از برداشت به منظور کنترل دیگر بیماری های انباری با قارچ کش های گروه بنزیمیدازول سمپاشی شوند، بروز بیماری پوسیدگی آلترناریایی میوه شدت می گیرد.
Leave a comment

پوسیدگی آلترناریایی درختان سیب و گلابی

در تمامی کشورهایی که این دارای باغات سیب و گلابی هستند این بیماری دیده می شود.

نشانه های بیماری: بر روی میوه ها علایم بصورت لکه های گرد و قهوه ای تا سیاه رنگ می باشد. حالت خشک و سفت داشته و کم عمق هستند. این لکه ها در اطراف محل پارگی و صدمه دیده پوست و گودی های گلگاه و دمگاه میوه ایجاد می شوند.

بعضی مواقع در دایره مرکزی اطراف تخمدان، کپک خاکستری رنگی که متمایل به سیاه است رشد کرده و گوشت میوه را می پوساند. اما در گلابی پوسیدگی از محل قطع دم میوه شروع می شود و به بقیه قسمت ها پیشروی می کند.

عامل بیماری: عامل این بیماری Alternaria alternate می باشد. نام دیگر آن A. tenuis Nee است. کنیدیوفورهای این قارچ ساده و یا منشعب هستد. این کنیدیوفورها بصورت تکی و یا دسته جمعی تشکیل می شوند. بر روی کنیدیوفورها یک یا چند اثر کنیدیایی وجود دارد. کنیدی های قارچ بصورت زنجیری تشکیل شده و سطح آن ها صاف یا زگیل دار است. هم چنین به رنگ قهوه ای طلایی هستند.

چرخه بیماری: این قارچ ساپروفیت است و به عنوان یک بیمارگر ضعیف نیز شناخته می شود. محل زندگی آن بافت های مرده و ضعیف درختان بوده و از میوه سیب و گلابی بعد یا قبل از برداشت تغذیه میکند. این بیمارگر قارچی از راه بافت های ضعیف و یا آسیب دیده درخت به آن وارد می شود. این بافت های ضعیف می توانند از طریق مکانیکی، مواد شیمیایی، پیری فیزیولوژیکی و یا افتاب سوختگی زخمی و ضعیف شده باشند.

مبارزه:

  1. از ایجاد زخم در میوه ها در هنگام برداشت بپرهیزید.
  2. جعبه ها و وسایل مربوط به حمل و نقل میوه ها را بخوبی و با مواد ضدعفونی کننده مناسب تمییز کنید.
  3. اگر برای کنترل بیماری های انباری و پس از برداشت از قارچ کش های گروه بنزیمیدازول استفاده کرده باشید، این کار موجب شدت گرفتن بیماری پوسیدگی آلترناریایی در آن ها خواهد شد.

خرید قارچ آلترناریا

پوسیدگی میوه انار در اثر Alternaria

لکه آلترناریایی برگ کیوی