Leave a comment

کپک خاکستری میوه کیوی

بیماری کپک خاکستری میوه کیوی یکی از مهم ترین و شایع ترین بیماری های کیوی در منطقه شمال کشور ایران است.
نشانه های بیماری
اولین و بارزترین نشانه بیماری کپک خاکستری پوسیدگی نرم می باشد. این پوسیدگی در دمگاه یا زخم های ایجاد شده از قبل شروع می شود. بافت های آلوده تیره شده و لهیده و آبکی می شوند. میسلیوم های سفید به همراه اسپورهای قهوه ای-خاکستری قارچ عامل بیماری را می توانید روی لکه ها مشاهده کنید. قارچی که باعث این بیماری و پوسیدگی می شود Botrytis cinerea نام دارد.
چرخه بیماری
مایه اولیه قارچ عامل کپک خاکستری کیوی از راه قسمت های پلاسیده گل در زمانی که گل افشانی به پایان می رسد صورت می گیرد. قارچ بوترایتیس برای فعالیت و آلودده سازی نیاز به رطوبت دارد. ممکن است قارچ بعد از ورود به میوه تا چند ماه به حالت غیر فاعل بماند و هنگامی که میوه ها به سردخانه و یا انبارهای نگه داری منتقل شد شروع به ایجاد عفونت کند. این عفونت در محل قطع دمگل و یا زخم هایی که روی پوست میوه به وجود آمده اند ایجاد می شود. قارچ Botrytis می تواند در دمای صفر درجه سلسیوس نیز به رشد و فعالیت خود ادامه دهد. و میوه های سالم داخل انبار را نیز آلوده کند. آلوده شدن چند میوه کنار هم و ایجاد پوسیدگی در آن ها باعث چسبیدن آن ها به هم دیگر می شود.
مبارزه
در صورتی که شدت بیماری کپک خاکستری کیوی زیاد است درختچه های کیوی را هنگام شروع گل افشانی و میوه ها را نیز بعد از برداشت با سم های مناسب تیمار کنید.

Leave a comment

لکه آلترناریایی برگ کیوی

اولین بار بیماری لکه آلترناریایی برگ کیوی روی درختان کیوی واقع در یکی از باغ های رامسر مشاهده شد و سال ۱۳۸۱ بود. نشانه های لکه آلرناریایی به صورت لکه های بافت مرده (نکروتیک) در حاشیه برگ ها هستند. برگ های لکه دار در همان ابتدای بیمار شدن می ریزند. عامل این بیماری گونه Alternaria alternata می باشد. طبق نتایج مطالعات رقم های هایوارد و توموری به این بیمارگر حساس ترند. این گونه قارچ در شرایط مناسب، موجب پوسیدگی میوه نیز می شود. برای اطلاعات بیش تر به لکه آلترناریایی درختان سیب مراجعه کنید.

جهت خرید عامل بیمارگر برای اهداف آزمایشگاهی و تحقیقاتی کلیک کنید.

پوسیدگی میوه انار در اثر Alternaria