Leave a comment

قارچ Pythium acanthicum Drechsler

این قارچ را می توانید درون خاک بیابید.

مورفولوژی:
اسپورانژیا از سلول های گلبول شکل و یا lobate cells ی مجتمع تشکیل شده است. زئوسپور در این گونه شکل نمی گیرد. ااوگونیوم انتهایی بوده و دارای برآمدگی های تیز می باشد که در سطح پخش شده اند؛ معمولا به تنهایی تشکیل شده و به ندرت ۲ تا ۳ انتریدیای یک چشمی دارد. ااوسپور معمولا plerotic. است. آنتریدیا گلبولی یا چماقی شکل هستند.
ابعاد:
کپسول اسپورانژیا ۹۲٫۵ μm است. ااوگونیم دارای برآمدگی به ابعاد ۲۱٫۸–۳۰ μm می باش و برآمدگی های آن ۲٫۵–۵ × ۲٫۲–۳٫۶ μm است. ااوسپور نیز (۱۸٫۲-) ۲۰–۲۲٫۵ μm است.
نکته:
این قارچ از لحاظ مورفولوژیکی به گونه P. oligandrum Drechsler شبیه است و برآمدگی های تیز یا بی نوک وجه تمایز این دو قارچ است.

Leave a comment

کنترل بیولوژیکی نماتد با Paecilomyces lilacinus

کنترل بیولوژیکی نماتد Meloidogyne incognita با قارچ Paecilomyces lilacinus strain 251
روی گوجه فرنگی.
در خاکی که قبل از کشت با این قارچ تیمار شده بود تعداد گال ها ۶۶ درصد و تعداد تخم ها ۷۴ درصد و تعداد نهایی نماتد ها در ریشه ۷۱ درصد کاهش یافت. غلظت کنیدی های تلقیح شده به خاک روی افزایش این درصد تاثیر داشت. در نهایت ۱ × ۱۰۶ CFU/g خاک برای بیوکنترل موفق این نماتد توسط قارچ مورد نیاز است به این شرط که در هر واحد خاک EC50 of 1.29 × ۱۰۶ کلنی قارچ تشکیل شود (Villarnovo, Gloria Luz Laura Carrion, et al. “Uses, methods and biological compositions of the genus Paecilomyces in the control, prevention and eradication of plant parasites in Solanaceae cultures.” U.S. Patent Application No. 10/070,653).