Leave a comment

تریکودرما تولید کننده آنزیم سلولاز و زایلاز

تریکودرما تولید کننده آنزیم Trichoderma reesei یکی از تولید کنندگان اصلی آنزیم های سلولزولیتیک و زایلانولیتیک است که بیشترین قارچ مورد مطالعه در تخریب لیگنو سلولز است. این میکروارگایسم توانایی استعمار طیف وسیعی از زیستگاه ها را دارد و قادر است انواع مختلف زیست توده را با ترشح طیف وسیعی از آنزیم ها و متابولیت ها به طور کامل تجزیه کند. در تریکودرما تولید کننده بیان ژن و ترشح آنزیم ها مستقیماً به سیگنال های شیمیایی مختلف تولید شده از بسترهای متنوع وابسته است. این ویژگی امکان رشد در طیف گسترده ای از منابع کربن و تولید طیف متغیر سلولز را فراهم می کند.

استفاده از تریکودرما در تولید پروتئین
توانایی طبیعی در تولید و ترشح مقادیر زیادی پروتئین باعث می شود تریکودرما تولیده کننده آنزیم یعنی T. reesei میزبان جالبی برای تولید پروتئین های هترولوژی مورد استفاده در برنامه های مختلف صنعتی باشد. در این قارچ مسیر ترشحی مسیر مهمی در ارتباط سلول با محیط است. این مسئول برای ترشح مولکول ها برای ارسال سیگنال های مجزا به سلول های دیگر تریکودرما تولید کننده سلولاز آنزیم های هیدرولیتیک برای به دست آوردن مواد مغذی و پاسخ یا انطباق با تغییرات در ریز محیط زیست است. با توجه به این امر اندامکهای مختلف مسئول بیوسنتز، مونتاژ، تاشو و اصلاح پروتئین ها در مسیرهای ترشحی هستند. در فرآیند سنتز پروتئین پروتئین ها در ریبوزوم ها و رتیکولوم (ER) سنتز تریکودرما تولید کننده زایلاز می شوند و بنابراین پلی پپتیدها به داخل لومن این اندامک منتقل می شوند. در لامپ ER پلی پپتیدها ممکن است دچار تغییرات مختلف پس از ترانسلایزاسیون شوند.

نقش اجسان گلژی، میتوکندری و شبکه آندوپلاسمی
پس از انتقال به داخل ER قارچ تریکودرما تولید کننده پروتئین ها از ER به مجتمع جسم گولی هدایت می شوند و این فرایند شامل بسته بندی پروتئین ها در مجتمع پروتئین کت وزیکول های پوشیده شده است. در T. reesei ، تجزیه و تحلیل ژنومی وجود ژن را نشان می دهد که وزیکول های COPII با پوشش COPII برای حمل و نقل متقاطع از ER به اجسام گلژی تریکودرما تولید زایلاز نشان داده شده است. درست پس از تحویل پروتئین ها به مجموعه گلژی آنها برای تولید پلی پپتیدهای بالغ تحت پردازش پروتئولیتیک قرار می گیرند. سرانجام در آخرین مرحله از مسیر ترشحی پروتئین نیاز به انتقال از مجموعه گلژی به غشای پلاسمایی دارد و این فرایند شامل تشکیل وزیکول در تریکودرما تولید کننده است. وزیکول خارج سلولی (EVS) به عنوان یک گروه ناهمگن از ساختارهای غشایی سلول مشتق از سلول تشکیل شده است که شامل اگزوزوم ها و میکرووجیکول ها هستند ، که از سیستم اندوسومال منشا می گیرند یا به ترتیب از غشای پلاسما ریخته می شوند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *