Leave a comment

قارچ Pythium acanthicum Drechsler

این قارچ را می توانید درون خاک بیابید.

مورفولوژی:
اسپورانژیا از سلول های گلبول شکل و یا lobate cells ی مجتمع تشکیل شده است. زئوسپور در این گونه شکل نمی گیرد. ااوگونیوم انتهایی بوده و دارای برآمدگی های تیز می باشد که در سطح پخش شده اند؛ معمولا به تنهایی تشکیل شده و به ندرت 2 تا 3 انتریدیای یک چشمی دارد. ااوسپور معمولا plerotic. است. آنتریدیا گلبولی یا چماقی شکل هستند.
ابعاد:
کپسول اسپورانژیا 92.5 μm است. ااوگونیم دارای برآمدگی به ابعاد 21.8–30 μm می باش و برآمدگی های آن 2.5–5 × 2.2–3.6 μm است. ااوسپور نیز (18.2-) 20–22.5 μm است.
نکته:
این قارچ از لحاظ مورفولوژیکی به گونه P. oligandrum Drechsler شبیه است و برآمدگی های تیز یا بی نوک وجه تمایز این دو قارچ است.

Leave a comment

کنترل بیولوژیکی نماتد با Paecilomyces lilacinus

کنترل بیولوژیکی نماتد Meloidogyne incognita با قارچ Paecilomyces lilacinus strain 251
روی گوجه فرنگی.
در خاکی که قبل از کشت با این قارچ تیمار شده بود تعداد گال ها 66 درصد و تعداد تخم ها 74 درصد و تعداد نهایی نماتد ها در ریشه 71 درصد کاهش یافت. غلظت کنیدی های تلقیح شده به خاک روی افزایش این درصد تاثیر داشت. در نهایت 1 × 106 CFU/g خاک برای بیوکنترل موفق این نماتد توسط قارچ مورد نیاز است به این شرط که در هر واحد خاک EC50 of 1.29 × 106 کلنی قارچ تشکیل شود (Villarnovo, Gloria Luz Laura Carrion, et al. “Uses, methods and biological compositions of the genus Paecilomyces in the control, prevention and eradication of plant parasites in Solanaceae cultures.” U.S. Patent Application No. 10/070,653).

Leave a comment

پوسیدگی آلترناریایی درختان سیب و گلابی

در تمامی کشورهایی که این دارای باغات سیب و گلابی هستند این بیماری دیده می شود.

نشانه های بیماری: بر روی میوه ها علایم بصورت لکه های گرد و قهوه ای تا سیاه رنگ می باشد. حالت خشک و سفت داشته و کم عمق هستند. این لکه ها در اطراف محل پارگی و صدمه دیده پوست و گودی های گلگاه و دمگاه میوه ایجاد می شوند.

بعضی مواقع در دایره مرکزی اطراف تخمدان، کپک خاکستری رنگی که متمایل به سیاه است رشد کرده و گوشت میوه را می پوساند. اما در گلابی پوسیدگی از محل قطع دم میوه شروع می شود و به بقیه قسمت ها پیشروی می کند.

عامل بیماری: عامل این بیماری Alternaria alternate می باشد. نام دیگر آن A. tenuis Nee است. کنیدیوفورهای این قارچ ساده و یا منشعب هستد. این کنیدیوفورها بصورت تکی و یا دسته جمعی تشکیل می شوند. بر روی کنیدیوفورها یک یا چند اثر کنیدیایی وجود دارد. کنیدی های قارچ بصورت زنجیری تشکیل شده و سطح آن ها صاف یا زگیل دار است. هم چنین به رنگ قهوه ای طلایی هستند.

چرخه بیماری: این قارچ ساپروفیت است و به عنوان یک بیمارگر ضعیف نیز شناخته می شود. محل زندگی آن بافت های مرده و ضعیف درختان بوده و از میوه سیب و گلابی بعد یا قبل از برداشت تغذیه میکند. این بیمارگر قارچی از راه بافت های ضعیف و یا آسیب دیده درخت به آن وارد می شود. این بافت های ضعیف می توانند از طریق مکانیکی، مواد شیمیایی، پیری فیزیولوژیکی و یا افتاب سوختگی زخمی و ضعیف شده باشند.

مبارزه:

  1. از ایجاد زخم در میوه ها در هنگام برداشت بپرهیزید.
  2. جعبه ها و وسایل مربوط به حمل و نقل میوه ها را بخوبی و با مواد ضدعفونی کننده مناسب تمییز کنید.
  3. اگر برای کنترل بیماری های انباری و پس از برداشت از قارچ کش های گروه بنزیمیدازول استفاده کرده باشید، این کار موجب شدت گرفتن بیماری پوسیدگی آلترناریایی در آن ها خواهد شد.
Leave a comment

کلید شناسایی Fusarium ciliatum

Fusarium ciliatum
Fusarium ciliatum Link
References: Booth 1971; Gerlach and Nirenberg 1982; Nelson et al. 1983.
Morphology: Conidiophores simple (monophialidic), resupinate, rarely branched apically, with massive and terminal macroconidia, forming sporodochia. Macroconidia hyaline, extremely slender, lunate, mostly 3- to 6-septate. No microconidia and chlamydospores observed.
Dimensions: Conidiophores 10–20 × 3.2–5 μm. Conidia 40–56 × 2.2–3.2 μm.
Material: 00-54 (Forest soil, Mt. Chibusa, Hahajima, the Bonin Islands, Tokyo, Japan).
Remarks: Colonies on PDA are homogeneous, yellowish brown centrally, white marginally, resupinate.

Leave a comment

فوزاریوم (Fusarium)

Fusarium ciliatum

فوزاریوم یک جنس بزرگ از خانواده قارچ های رشته ای می باشد. و به گروهی به نام هایفوماستز تعلق دارد. این گونه به صورت گسترده در خاک و در ارتباط با گیاهان وجود دارد. بسیاری از گونه ها سابروب های بی خطر هستند و تعداد بسیار زیادی از جمعیت میکروبی خاک را تشکیل می دهند. بعضی از گونه ها مایکوتوکسین در غلات تولید می کنند که این سم ها می تواند بر روی سلامت انسان اگر وارد چرخه ی غذایی او شود تاثیر بگذارند. سم های اصلی تولید شده توسط گونه های فوزاریوم، فومونیزین ها و تریکوتسین ها هستند. اگرچه بسیاری از گونه های فوزاریوم بی خطر هستند، برخی از گونه های آن نیز زیر مجموعه پاتوژن های مهم گیاهی و حیوانی می باشند.
طبقه بندی:
قلمرو قارچ ها
شاخه آسکومایکوتا
رده : سورداریومایستز
راسته هایپوکرئالیس
خانواده نکتریاسه
جنس : فوزاریوم
اسم فوزاریوم از کلمه ی لاتین فوسوز به معنی دوکی شکل گرفته شده است.